بازی دیاتل یا نبرد اشکال، یک بازی استراتژی دو نفره می باشد که بازیکنان به صورت نوبتی می توانند با یکدیگر بازی کنند. برنده بازی بازیکنی است که زودتر پایگاه حریف را نابود کند.

 

نظر بدهید