بازی در مورد یک پیشگوی طالع بین است که با رصد کردن وضغیت ستارگان و کواکب به دو پادشاه که در جنگ هستند مشاوره نظامی می دهد و باعث پیروزی و شکست آن دو می شود.

 

نظر بدهید